Szakterületek


Ügy­védi Iro­dánk fő pro­filja a szé­le­sebb érte­lem­ben vett pol­gári jog. Ügy­fe­le­ink leg­gyak­rab­ban a cég­jog, a mun­ka­jog, az ingat­lan­jog, a tár­sas­há­zak joga, a csa­lád­jog terü­le­tein és a peres eljá­rá­sok­ban kérik Iro­dánk segít­sé­gét, amely terü­le­te­ken az elmúlt évek során nagy tapasz­ta­latra tet­tünk szert, mely segíti Ügy­fe­le­ink érde­ke­i­nek haté­kony és cél­ra­ve­zető képviseletét.

Ügy­fe­le­ink szé­les körű szol­gál­ta­tást kap­nak Iro­dánk­tól az alábbi szakterületeken.

Kapcsolatfelvétel / Contact Us

ABERMANN Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 4. III. em. 10/A.
info@abermann.hu
+36204797882