Társasházak joga

Iro­dánk nagy gya­kor­lat­tal ren­del­ke­zik tár­sas­há­zak ala­pí­tása és ala­pító okirat módo­sí­tása terü­le­tén, ide értve az ala­pító okirat, illetve a módo­sí­tás elő­ké­szí­té­sét, a közös kép­vi­se­let­tel való tel­jes körű együttmű­kö­dést, a tár­sas­házi köz­gyű­lés tájé­koz­ta­tá­sát, az ille­té­kes föld­hi­va­tal előtti eljá­rást. Szö­vet­ke­zeti ház­ból tár­sas­házzá való átala­ku­lás kap­csán is tel­jes körű szol­gál­ta­tást nyúj­tunk a kiválni készülő épü­le­tek tulaj­don­kö­zös­sége részére.

Iro­dánk vál­lalja a Tár­sas­ház min­den­napi műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges sza­bály­za­tok (Szer­ve­zeti– és Műkö­dési Sza­bály­zat, Tűz­vé­delmi Sza­bály­zat, Házi­rend) –a tár­sas­ház egyedi igé­nye­i­nek maxi­má­lis figye­lem­be­vé­te­lé­vel — tör­ténő elkészítését.

Iro­dánk rend­sze­re­sen ellátja Tár­sas­há­zak jogi kép­vi­se­le­tét a tulaj­do­nos­tár­sak­kal szem­beni eljá­rá­sok­ban, mind peren kívüli eljá­rási sza­kasz­ban (fize­tési meg­ha­gyás kibo­csá­tása iránti kére­lem), mind pedig peres eljá­rás kere­té­ben. Az igény­ér­vé­nye­sí­tési eljá­rás kap­csán az ügy­védi iroda segít­sé­get nyújt, és kép­vi­se­le­tet lát el a vég­re­haj­tási eljá­rá­sok­ban is.

Gya­kori eset a Tár­sas­ház kivi­te­lező­jé­vel szem­beni kép­vi­se­lete sza­va­tos­sági jogi prob­lé­mák­kal kapcsolatosan.

Visszalépés: Szakterületeink »