Bemutatkozás


Üdvö­zöl­jük az ABERMANN Ügy­védi Iroda hon­lap­ján! Iro­dánk szé­les­körű jogi szol­gál­ta­tást nyújt a piac min­den sze­replője részére. Az iroda szak­mai tevé­keny­sége kiter­jed eseti jogi tanács­adásra, állandó meg­bí­zásra, peres és nem­pe­res eljá­rá­sok­ban való jogi kép­vi­se­letre, hazai és nem­zet­közi ügyek­ben egy­aránt. Ügy­védi Iro­dánk szol­gál­ta­tá­sa­i­val rugal­ma­san iga­zo­dik Ügy­fe­le­ink egyedi igé­nye­i­hez és spe­ci­á­lis elvárásaihoz.

A meg­bíz­ható tapasz­ta­la­tok­nak, magas szín­vo­nalú szak­tu­dás­nak és a kol­lé­gák lel­ki­is­me­re­tes mun­ká­já­nak köszön­hetően Ügy­fe­le­ink elé­ge­det­tek és büsz­ke­ség­gel tölt el min­ket, hogy vissza­tér­nek hoz­zánk és ajánl­ják Iro­dán­kat ismerő­se­ik­nek, bará­ta­ik­nak is.

Ügy­védi iro­dánk a magyar jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­lelően lét­re­ho­zott, és a Buda­pesti Ügy­védi Kamara által nyil­ván­tar­tásba vett Ügy­védi Iroda, kama­rai lajst­rom­száma 2255.

Dr. Aber­mann Szil­via
Ügy­véd, az Iroda alapítója

Kapcsolatfelvétel / Contact Us

ABERMANN Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 4. III. em. 10/A.
info@abermann.hu
+36 20 4797882