Munkajog

Iro­dánk külö­nös figyel­met for­dít mind a mun­ka­vál­la­lói, mind pedig a mun­kál­ta­tói olda­lon fel­me­rült mun­ka­jogi, vagy mun­ka­jog­gal össze­függő prob­lé­mák haté­kony és gya­kor­la­tias keze­lé­sére, e tevé­keny­ségi körön belül rend­sze­res jogi tanács­adás­sal és per­beli jogi kép­vi­se­let­tel segíti mind a mun­ka­vál­la­lói, mind a mun­kál­ta­tói oldalt a mun­ka­jog területén.

A mun­ka­adói oldalon

Jogi tanács­adást nyúj­tunk tár­sa­sá­gok szá­mára mun­ka­jogi kér­dé­sek­ben, ide­értve töb­bek között vezetői és álta­lá­nos, hatá­ro­zat­lan illetve hatá­ro­zott idejű mun­ka­szerző­dé­sek, mun­ka­köri leírá­sok elké­szí­té­sét illetve véle­mé­nye­zé­sét, mun­ka­jogi felelős­ség­gel vala­mint mun­ka­vi­szony meg­szün­te­té­sé­vel kap­cso­la­tos jog­vi­ták ren­de­zé­sét, és a mun­ka­jog vala­mennyi terü­le­tére kiter­jedően konk­rét mun­ka­jogi kér­dé­sek­ben jogi véle­mé­nyek adását.

A mun­ka­jog terü­le­tén vál­lal­juk szer­ve­zeti és műkö­dési sza­bály­zat, vala­mint egyéb tár­gyú sza­bály­za­tok elkészítését.

Átszer­ve­zés­sel, munkaerő-optimalizálással, mun­ka­idő­ke­ret illetve rész­mun­ka­idő alkal­ma­zá­sá­val, táv­munka igény­be­vé­te­lé­vel kap­cso­la­tos jogi kér­dé­sek­ben adunk támogatást.

Ügy­fe­le­in­ket taná­csok­kal lát­juk el ver­seny­ti­lalmi meg­ál­la­po­dás elké­szí­tése és érvé­nye­sí­tése kapcsán.

Következő oldal »

Visszalépés: Szakterületeink »