Ingatlan jog

Iro­dánk az ingat­lan­piac min­den részt­vevője szá­mára az ingat­lan jel­le­gétől füg­get­le­nül tel­jes­körű jogi tanács­adást és kép­vi­se­le­tet biz­to­sít. Az ingat­la­nok szé­les körű spekt­ru­má­val fog­lal­ko­zunk, így akár lakás­sal, üzlet­he­lyi­ség­gel, garázzsal, tár­sas­ház­zal, szö­vet­ke­zeti ház­zal, termő­föld­del, épí­tési terü­let­tel, egyéb keres­ke­delmi célú ingat­lan­nal, bevá­sárló– vagy szórakoztató-központtal, szál­lo­dá­val, illetve ipari léte­sít­ménnyel kap­cso­la­tos tranz­ak­ciók kap­csán vál­lal­juk a jogi kép­vi­se­le­tet. Az épí­tési jog terü­le­tén Iro­dánk vál­lalja lakó­há­zak, tár­sas­há­zak, szál­lo­dák és iro­da­há­zak ter­ve­zé­sére és épí­té­sére irá­nyuló vál­lal­ko­zási szerző­dé­sek elké­szí­té­sét, a befek­tető­vel való tár­gya­lási folya­mat lefoly­ta­tá­sát; továbbá az épít­tető tel­jes körű kép­vi­se­le­tét az épí­tési ható­sági és föld­hi­va­tali eljárásokban.

Online ingatlan-nyilvántartási adatlekérés

Iro­dánk vál­lalja ingat­lan nyil­ván­tar­tási ada­tok TAKARNET prog­ram segít­sé­gé­vel tör­ténő beszer­zé­sét (tulaj­doni lap, tér­kép­má­so­lat), illetve amennyi­ben Ügy­fe­le­ink hite­les tulaj­doni lap és hite­les tér­kép­má­so­lat iránti igé­nyü­ket jel­zik, úgy azok soron kívül tör­ténő beszerzését.

Következő oldal »

Visszalépés: Szakterületeink »