Társasági jog

Iro­dánk a tár­sa­sá­gok ala­pí­tá­sá­val, irá­nyí­tási poli­ti­ká­já­nak kidol­go­zá­sá­val kap­cso­la­tos okira­tok szer­kesz­té­sét, továbbá a tár­sa­sá­gok átszer­ve­zé­sé­vel, módo­sí­tá­sá­val, illetve össze­ol­va­dá­sá­val vagy szét­vá­lá­sá­val, üzlet­rész átru­há­zá­sá­val kap­cso­la­tos szerző­dé­sek, ira­tok szer­kesz­té­sét, a cég vagyo­ná­ban bekö­vet­ke­zett vál­to­zá­sok (törzstőke csök­ken­tés vagy fel­eme­lés) doku­men­tá­lá­sát, és ezen eljá­rá­sok cég­bí­ró­sági lebo­nyo­lí­tá­sát vállalja.

Ügy­fe­le­ink ren­del­ke­zé­sére állunk fize­tés­kép­te­len­ségi eljá­rá­sok­ban való kép­vi­se­let kap­csán, mely utóbbi eljá­rá­sok maguk­ban fog­lal­ják a csőd– és fel­szá­mo­lási folya­ma­tot, a vég­el­szá­mo­lást vagy a hite­lezői igényérvényesítést.

Ügy­védi Iro­dánk elekt­ro­ni­kus alá­írás­sal ren­del­ke­zik 2007. decem­bere óta, így a tár­sa­sági jog terü­le­tén tel­jes körű jogi szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tunk Ügyfeleinknek.

Iro­dánk szol­gál­ta­tá­sai közé tar­to­zik hite­les cég­ki­vo­na­tok, cég­má­so­la­tok azon­nali beszer­zése,  mér­le­gek leké­rése, a Cég­bí­ró­sági ira­tok­ról hite­les máso­lat kérése, így Ügy­fe­le­ink sor­ban állás nél­kül meg­kap­ják az ügy­in­té­zés­hez szük­sé­ges dokumentumokat.

Visszalépés: Szakterületeink »