Pénzügyi jog, Kereskedelmi jog, Szellemi alkotások joga

Ügy­fe­le­ink részére a leg­ked­vezőbb jogi meg­ol­dá­sok kidol­go­zá­sát vál­lal­juk a pénz­ügyi jog és a keres­ke­delmi jog terü­le­tén is. A fenti jog­te­rü­le­te­ken elen­ged­he­tet­len, hogy szakértőink bevo­ná­sá­val a szűk érte­lem­ben vett jogi tanács­adá­son túl­mu­tató, hat­ha­tós segít­sé­get nyújt­sunk Ügy­fe­le­ink­nek, vázolva szá­mukra az opti­má­lis adó­zási lehető­sé­ge­ket is.

A gaz­da­sági élet és a magán­jog terü­le­te­ire is jel­lemző a hatá­ro­kon átívelő jel­leg, ezért a nem­zet­közi gaz­da­sági kap­cso­la­tok joga, vala­mint a nem­zet­közi magán­jog terü­le­tén is kép­vi­sel­jük Ügy­fe­le­ink érde­keit. Az Euró­pai Unió joga ter­mé­sze­te­sen a fen­tiek alap­ját képezi.

A gaz­da­sági élet terü­le­tén az okirat­szer­kesz­tés és tanács­adás kere­té­ben kereskedelmi-, szállítási-, szállítmányozási-, meg­bí­zási és bizo­má­nyosi szerző­dé­sek készí­té­sét, módo­sí­tá­sát, véle­mé­nye­zé­sét vállaljuk.

Ügy­fe­le­ink ren­del­ke­zé­sére állunk szel­lemi alko­tás jogi, sza­ba­dalmi, véd­jegy– és rek­lám­jogi ügyek tanács­adá­sá­ban, ható­sá­gok előtti és per­beli kép­vi­se­le­té­nek ügyében.

Az üzleti tit­kok és szel­lemi ter­mé­kek védelme terén titok­tar­tási szerző­dé­sek és ver­seny­ti­lalmi szerző­dé­sek készí­té­sét vállaljuk.

Visszalépés: Szakterületeink »