Családjog

Házas­sági szerződés

Nap­ja­ink­ban egyre gyak­rab­ban elő­for­dul, hogy a háza­sodni kívánó felek házas­sági vagyon­jogi szerző­dést köt­nek a későb­bi­ek­ben eset­le­ge­sen bekö­vet­kező peres­ke­dés meg­elő­zé­sé­nek érde­ké­ben. E tárgy­kör­ben Iro­dánk segít­sé­get nyújt a felek­nek álta­lá­nos tanács­adás­sal, házas­sági vagyon­jogi szerző­dés szer­kesz­tése és ellen­jegy­zése, illető­leg már létező vagyon­jogi szerző­dé­sek módo­sí­tása és véle­mé­nye­zése kapcsán.

Házas­sági bontóper

Nap­ja­inkra a válá­sok száma drasz­ti­ku­san emel­ke­dett, és egyre több élet­társi kap­cso­lat jön létre. A házas­sá­gok és az élet­társi kap­cso­la­tok meg­szű­nése ese­tén szá­mos jogi kér­dés merül fel, ame­lye­ket Iro­dánk segít­sé­gé­vel gyor­san és haté­ko­nyan meg­ol­da­nak a felek, elke­rülve ezzel a hossza­dal­mas bíró­sági eljárást.

A fenti tárgy­kör­ben Iro­dánk az alábbi kér­dé­sek meg­ol­dá­sá­hoz nyújt segítséget:

  • Házas­sági illetve élet­társi vagyon­kö­zös­ség meg­szün­te­tése, közös vagyon meg­osz­tása, a közös gyer­mek jogi helyzetének(gyermekelhelyezés, gyer­mek­tar­tás, lát­ha­tás) rendezése,
  • Eltérő állam­pol­gár­ságú sze­mé­lyek csa­lád­jogi kér­dé­se­i­ben tel­jes körű tanács­adást nyújtunk,
  • Ügy­fe­le­ink érde­keit maxi­má­li­san figye­lembe véve tel­jes körű jogi kép­vi­se­let biz­to­sí­tunk házas­sági bon­tó­per­ben (válás­nál) és egyéb csa­lád­jogi perek­ben.

Következő oldal »

Visszalépés: Szakterületeink »