Jogviták rendezése és peres eljárások

Iro­dánk a jog­vi­ták ren­de­zése során az Ügy­fél érde­ke­i­nek figye­lem­be­vé­te­lé­vel első­sor­ban peren kívüli meg­egye­zésre törek­szik az ügy egy­szerűbb, gyor­sabb és költ­ség­ha­té­ko­nyabb meg­ol­dása érdekében.

Amennyi­ben a peren kívüli meg­egye­zés nem vezet a várt ered­ményre, úgy Ügy­fe­lünk érde­két nem­pe­res és peres eljá­rás­ban egy­aránt kép­vi­sel­jük. A bíró­sági eljá­rás során elké­szít­jük a peres ügy vite­lé­hez szük­sé­ges bead­vá­nyo­kat és ellát­juk a tár­gya­lá­so­kon való jogi képviseletet.

Visszalépés: Szakterületeink »