Öröklési jog

Az örök­lési jog terü­le­tén vég­ren­de­let, örök­lési szerző­dés vagy halál ese­tére szóló aján­dé­ko­zási szerző­dés készí­té­sé­vel és ellen­jegy­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban, vala­mint örök­lési ille­ték­kel kap­cso­la­tos tel­jes körű jogi tanács­adás­sal segít­jük Ügy­fe­le­in­ket eliga­zodni annak érde­ké­ben, hogy meg­ta­lál­ják a csa­lád­juk szá­mára leg­op­ti­má­li­sabb lehető­sé­get. A hagya­téki eljá­rás­ban jogi tanács­adást és kép­vi­se­let vállalunk.

Visszalépés: Szakterületeink »