Ügyvéd hitelessége

13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet
az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 133/A. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában foglalt feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § (1) A névjegyzéket vezető területi ügyvédi kamara (a továbbiakban: területi ügyvédi kamara) az ügyvédet, az alkalmazott ügyvédet, az ügyvédjelöltet, a külföldi jogi tanácsadót és az európai közösségi jogászt (a továbbiakban együtt: ügyvéd) igazolvánnyal látja el. Az igazolvány biztonsági okmányként kerül kiadásra.
(2) Az igazolvány egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

2. § (1) Az igazolvány tartalmazza
a) az ügyvéd
aa) nevét,
ab) anyja nevét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) színes arcképét;ir
b) annak a területi ügyvédi kamarának a megjelölését, amelyik az ügyvédet névjegyzékbe vette;
c) az ügyvéd kamarai nyilvántartási számát;
d) az igazolvány okmányazonosítóját.
(2) Az igazolványban az (1) bekezdésben megjelölt adatokon túl az ügyvéd esetében feltüntetésre kerül az is, hogy az ügyvédi tevékenységet ügyvédként vagy ügyvédi iroda tagjaként folytatja. Az utóbbi esetben az igazolvány az ügyvédi iroda nevét is tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt adatokon túl az igazolvány az alkalmazott ügyvéd és az ügyvédjelölt esetében az alkalmazó ügyvéd vagy ügyvédi iroda, a külföldi jogi tanácsadó esetében pedig az együttműködő magyar ügyvédi iroda megjelölését is tartalmazza.

3. § Az igazolvány érvénytelen, ha
a) az ügyvéd kamarai tagsága megszűnik,
b) az alkalmazott ügyvédet, a külföldi jogi tanácsadót, az európai közösségi jogászt vagy az ügyvédjelöltet a területi kamara a névjegyzékéből törli,
c) az ügyvéd tevékenységét felfüggesztették,
d) az ügyvéd tevékenységét szünetelteti,
e) az igazolvány a 2. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt adatainak valamelyikében változás következik be,
f) az igazolvány megrongálódott,
g) az igazolvány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.

4. § (1) Az ügyvéd köteles
a) az igazolványt megőrizni és tevékenysége gyakorlása során magánál tartani,
b) a területi ügyvédi kamarának haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül az igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését, az igazolvány adataiban bekövetkezett változást bejelenteni, illetve az elveszett, eltulajdonított, de később előkerült igazolványt átadni, és ezzel egyidejűleg – ha annak feltételei fennállnak – új igazolványt kérni,

c) a visszavont igazolványt a területi ügyvédi kamarának haladéktalanul átadni.
(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

5. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara
a) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat,
b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról.
(2) A területi ügyvédi kamara
a) a kiállított igazolványt – a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett – az ügyvéd részére átadja;
b) nyilvántartást vezet az átadott igazolványokról;
c) az igazolványt visszavonja, ha
ca) az igazolvány a 2. § (3) bekezdésben megjelölt adatokban bekövetkezett változások bejegyzésére alkalmatlanná vált,
cb) az igazolvány – a 3. § g) pontjában foglaltak kivételével – érvénytelen,
cc) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült;
d) új igazolvány kiállításáról gondoskodik, ha az igazolvány visszavonására a 3. § e)-g) pontjaiban foglaltak miatt vagy azért kerül sor, mert az a 2. § (3) bekezdésben megjelölt adatokban bekövetkezett változások bejegyzésére alkalmatlanná vált;
e) intézkedik a visszavont igazolvány sorszámának és a visszavonás okának a Magyar Ügyvédi Kamara és a területi ügyvédi kamara honlapján történő közzététele érdekében;
f) gondoskodik a visszavont igazolvány megsemmisítéséről.

6. § (1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 7. §-a 2011. március 15-én hatályát veszti. Ez a bekezdés 2011. március 16-án hatályát veszti.

7. § (1) Az ügyvédeket folyamatosan, de legkésőbb 2010. december 31. napjáig kell ellátni az e rendeletben meghatározott igazolványokkal.
(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően az ügyvédek részére kiadott igazolványok az e rendelet szerinti igazolványnak a tulajdonos részére történő átadásáig, de legkésőbb 2010. december 31. napjáig érvényesek. Az e rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott igazolvány megőrzésére, használatára és az azzal kapcsolatos bejelentésre e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ha az e rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott igazolvány elveszett, eltulajdonították, megrongálódott vagy megsemmisült, az ügyvéd részére az e rendelet szerinti új igazolványt kell kiállítani.
(4) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott igazolványok e rendelet szerinti új igazolványokra történő kicserélésére hivatalból kerül sor. Az igazolvány cseréje érdekében az ügyvéd a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa bemutatása mellett személyesen köteles a területi ügyvédi kamara felhívására két darab, felismerésre alkalmas, 4 cm x 4 cm méretű, színes arcképet (igazolványképet) a területi ügyvédi kamara részére átadni.
(5) A területi ügyvédi kamara az e rendelet szerinti új igazolványt a személyazonosság igazolása, és az e rendelet hatályba lépése előtt kiadott igazolvány visszavonása mellett adja át az ügyvéd részére. A visszavont igazolványokat a területi ügyvédi kamara érvényteleníti.
(6) Az átvétel időpontjáról és helyéről a területi ügyvédi kamara az ügyvédet előzetesen értesíti.
(7) Az e rendelet hatályba lépése előtt kiadott érvénytelenített igazolványokat az ügyvéd kérelmére a területi ügyvédi kamara kiadhatja; kérelem hiányában a területi ügyvédi kamara az igazolványokat 2011. március 1. napjáig megőrzi, ezt követően pedig azokat haladéktalanul megsemmisíti.