Munkaügyi vita

Mun­ka­ügyi vita ese­tén jogi kép­vi­se­let ellá­tása mun­ka­vál­la­lói és mun­kál­ta­tói olda­lon. Jog­el­le­nes fel­mon­dás, fel­men­tés ese­tén mun­ka­vál­la­lói érdek kép­vi­se­lete mun­kál­tató ellen.  Mun­kál­ta­tói olda­lon alkal­ma­zott részére jog­szerű fel­mon­dás készí­tése, ellenőr­zése, jogi véle­mény adása.

Mun­ka­vi­szonnyal kap­cso­la­tos szerző­dé­sek (hatá­ro­zat­lan illetve hatá­ro­zott idejű szerző­dé­sek), jog­nyi­lat­ko­za­tok, sza­bály­za­tok szer­kesz­tése. Mun­ka­jog­gal kap­cso­la­tos álta­lá­nos tanácsadás.

Köz­al­kal­ma­zot­tak ényis köz­tiszt­vi­selők jogi kép­vi­se­let mun­kál­ta­tó­val szemben.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »