Ingatlan adásvétel

Ingat­lan adás­vé­tele, vevő és eladó jogi kép­vi­se­lete a tranz­ak­ció során, ingat­lan adás­vé­teli szerző­dés alá­írása előtti álta­lá­nos tanács­adás a fél érde­ke­i­nek kép­vi­se­le­tére, ingat­lan adás­vé­teli szerző­dés szer­kesz­tése, ellen­jegy­zése, ingat­lan vonat­ko­zá­sá­ban indí­tott bíró­sági peres eljá­rás­ban való jogi kép­vi­se­let. Lakás, üzlet­he­lyi­ség, garázs, tár­sas­ház, szö­vet­ke­zeti ház, ipari ingat­lan, termő­föld, épí­tési terület.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »