Cégalapítás, Módosítás, Megszűntetés

Az ügy­védi iroda a tár­sa­sági jog terü­le­tén a követ­kező szol­gál­ta­tá­so­kat nyújtja ügy­fe­lei részére: Bt., Kft., Rt., Non-profit tár­sa­ság cég­ala­pí­tása, cég­mó­do­sí­tása, cég meg­szün­te­tése (vég­el­szá­mo­lása, fel­szá­mo­lása), cég eladása, cég vásárlása.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »