Adózás

Az ügy­védi iroda vál­lalja állami szer­vek, hiva­ta­lok és ható­sá­gok, illetve az APEH-vel szem­beni min­den­nemű jogi kép­vi­se­le­tet magán­sze­mé­lyek és jogi sze­mé­lyek részére (meg­ál­la­po­dás kez­de­mé­nye­zése, zár­a­lá­vé­tel fel­ol­dá­sá­hoz, eljá­rás meg­ál­lí­tá­sá­hoz, tárgyaláshoz).

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »