Végrendelet

Vég­ren­de­let szer­kesz­tése, módo­sí­tása, ellen­jegy­zése, megőr­zése. Vég­ren­de­let­tel kap­cso­la­tos vita ese­tén jogi kép­vi­se­let ellátása.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »