Válás, Vagyonmegosztás

Válás illetve vagyon­meg­osz­tás tel­jes körű lebo­nyo­lí­tása, bíró­sági peres kép­vi­se­let, közös meg­egye­zé­ses válás lebonyolítása.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »