Ügyvéd hitelessége

13/2008. (VI. 24.) IRM ren­de­let
az ügy­vé­dek, az alkal­ma­zott ügy­vé­dek, az ügy­véd­je­löl­tek, a kül­földi jogi tanács­adók és az euró­pai közös­ségi jogá­szok igazolványáról

Az ügy­vé­dekről szóló 1998. évi XI. tör­vény 133/A. §-ának c) pont­já­ban kapott fel­ha­tal­ma­zás alap­ján, az igaz­ság­ügyi és ren­dé­szeti minisz­ter fel­adat– és hatás­kö­réről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren­de­let 1. §-ának h) pont­já­ban fog­lalt fel­adat­kö­röm­ben a követ­kező­ket ren­de­lem el:

1. § (1) A név­jegy­zé­ket vezető terü­leti ügy­védi kamara (a továb­bi­ak­ban: terü­leti ügy­védi kamara) az ügy­vé­det, az alkal­ma­zott ügy­vé­det, az ügy­véd­je­löl­tet, a kül­földi jogi tanács­adót és az euró­pai közös­ségi jogászt (a továb­bi­ak­ban együtt: ügy­véd) iga­zol­vánnyal látja el. Az iga­zol­vány biz­ton­sági okmány­ként kerül kiadásra.
(2) Az iga­zol­vány egyéb, a sze­mély­azo­nos­ság iga­zo­lá­sára alkal­mas ható­sági iga­zol­vány fel­mu­ta­tása nél­kül is tanú­sítja a benne fog­lalt adatokat.

2. § (1) Az iga­zol­vány tar­tal­mazza
a) az ügy­véd
aa) nevét,
ab) anyja nevét,
ac) szü­le­tési helyét és ide­jét,
ad) szí­nes arcképét;ir
b) annak a terü­leti ügy­védi kama­rá­nak a meg­je­lö­lé­sét, ame­lyik az ügy­vé­det név­jegy­zékbe vette;
c) az ügy­véd kama­rai nyil­ván­tar­tási szá­mát;
d) az iga­zol­vány okmány­azo­no­sí­tó­ját.
(2) Az iga­zol­vány­ban az (1) bekez­dés­ben meg­je­lölt ada­to­kon túl az ügy­véd ese­té­ben fel­tün­te­tésre kerül az is, hogy az ügy­védi tevé­keny­sé­get ügy­véd­ként vagy ügy­védi iroda tag­ja­ként foly­tatja. Az utóbbi eset­ben az iga­zol­vány az ügy­védi iroda nevét is tar­tal­mazza.
(3) Az (1) bekez­dés­ben meg­je­lölt ada­to­kon túl az iga­zol­vány az alkal­ma­zott ügy­véd és az ügy­véd­je­lölt ese­té­ben az alkal­mazó ügy­véd vagy ügy­védi iroda, a kül­földi jogi tanács­adó ese­té­ben pedig az együttmű­ködő magyar ügy­védi iroda meg­je­lö­lé­sét is tartalmazza.

3. § Az iga­zol­vány érvény­te­len, ha
a) az ügy­véd kama­rai tag­sága meg­szű­nik,
b) az alkal­ma­zott ügy­vé­det, a kül­földi jogi tanács­adót, az euró­pai közös­ségi jogászt vagy az ügy­véd­je­löl­tet a terü­leti kamara a név­jegy­zé­kéből törli,
c) az ügy­véd tevé­keny­sé­gét fel­füg­gesz­tet­ték,
d) az ügy­véd tevé­keny­sé­gét szü­ne­tel­teti,
e) az iga­zol­vány a 2. § (1) és (2) bekez­dé­sé­ben meg­je­lölt ada­ta­i­nak vala­me­lyi­ké­ben vál­to­zás követ­ke­zik be,
f) az iga­zol­vány meg­ron­gá­ló­dott,
g) az iga­zol­vány elve­szett, eltu­laj­do­ní­tot­ták vagy megsemmisült.

4. § (1) Az ügy­véd köte­les
a) az iga­zol­ványt megő­rizni és tevé­keny­sége gya­kor­lása során magá­nál tar­tani,
b) a terü­leti ügy­védi kama­rá­nak hala­dék­ta­la­nul, de leg­később a tudo­más­szer­zéstől szá­mí­tott 3 mun­ka­na­pon belül az iga­zol­vány elvesz­té­sét, eltu­laj­do­ní­tá­sát, meg­ron­gá­ló­dá­sát, meg­sem­mi­sü­lé­sét, az iga­zol­vány ada­ta­i­ban bekö­vet­ke­zett vál­to­zást beje­len­teni, illetve az elve­szett, eltu­laj­do­ní­tott, de később elő­ke­rült iga­zol­ványt átadni, és ezzel egy­idejű­leg — ha annak fel­té­te­lei fenn­áll­nak — új iga­zol­ványt kérni,

c) a vissza­vont iga­zol­ványt a terü­leti ügy­védi kama­rá­nak hala­dék­ta­la­nul átadni.
(2) Az iga­zol­vány másra át nem ruház­ható, letétbe nem helyez­hető, biz­to­sí­té­kul nem adható és nem fogad­ható el.

5. § (1) A Magyar Ügy­védi Kamara
a) ellátja a biz­ton­sági okmá­nyok védel­mé­nek rend­jéről szóló kor­mány­ren­de­let­ben a biz­ton­sági okmány kibo­csá­tója részére előírt fel­ada­to­kat,
b) nyil­ván­tar­tást vezet a kiál­lí­tott iga­zol­vá­nyok­ról.
(2) A terü­leti ügy­védi kamara
a) a kiál­lí­tott iga­zol­ványt — a sze­mély­azo­nos­ság és az átvé­tel iga­zo­lása mel­lett — az ügy­véd részére átadja;
b) nyil­ván­tar­tást vezet az átadott iga­zol­vá­nyok­ról;
c) az iga­zol­ványt vissza­vonja, ha
ca) az iga­zol­vány a 2. § (3) bekez­dés­ben meg­je­lölt ada­tok­ban bekö­vet­ke­zett vál­to­zá­sok bejegy­zé­sére alkal­mat­lanná vált,
cb) az iga­zol­vány — a 3. § g) pont­já­ban fog­lal­tak kivé­te­lé­vel — érvény­te­len,
cc) az elve­szett, eltu­laj­do­ní­tott iga­zol­vány elő­ke­rült;
d) új iga­zol­vány kiál­lí­tá­sá­ról gon­dos­ko­dik, ha az iga­zol­vány vissza­vo­ná­sára a 3. § e)-g) pont­ja­i­ban fog­lal­tak miatt vagy azért kerül sor, mert az a 2. § (3) bekez­dés­ben meg­je­lölt ada­tok­ban bekö­vet­ke­zett vál­to­zá­sok bejegy­zé­sére alkal­mat­lanná vált;
e) intéz­ke­dik a vissza­vont iga­zol­vány sor­szá­má­nak és a vissza­vo­nás oká­nak a Magyar Ügy­védi Kamara és a terü­leti ügy­védi kamara hon­lap­ján tör­ténő köz­zé­té­tele érde­ké­ben;
f) gon­dos­ko­dik a vissza­vont iga­zol­vány megsemmisítéséről.

6. § (1) Ez a ren­de­let 2008. július 1-jén lép hatályba.
(2) E ren­de­let 7. §-a 2011. már­cius 15-én hatá­lyát veszti. Ez a bekez­dés 2011. már­cius 16-án hatá­lyát veszti.

7. § (1) Az ügy­vé­de­ket folya­ma­to­san, de leg­később 2010. decem­ber 31. nap­jáig kell ellátni az e ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott iga­zol­vá­nyok­kal.
(2) Az e ren­de­let hatályba lépé­sét meg­előzően az ügy­vé­dek részére kiadott iga­zol­vá­nyok az e ren­de­let sze­rinti iga­zol­vány­nak a tulaj­do­nos részére tör­ténő átadá­sáig, de leg­később 2010. decem­ber 31. nap­jáig érvé­nye­sek. Az e ren­de­let hatályba lépé­sét meg­előzően kiadott iga­zol­vány megőr­zé­sére, hasz­ná­la­tára és az azzal kap­cso­la­tos beje­len­tésre e ren­de­let ren­del­ke­zé­seit kell alkal­mazni.
(3) Ha az e ren­de­let hatályba lépé­sét meg­előzően kiadott iga­zol­vány elve­szett, eltu­laj­do­ní­tot­ták, meg­ron­gá­ló­dott vagy meg­sem­mi­sült, az ügy­véd részére az e ren­de­let sze­rinti új iga­zol­ványt kell kiál­lí­tani.
(4) Az e ren­de­let hatályba lépé­sét meg­előzően kiadott iga­zol­vá­nyok e ren­de­let sze­rinti új iga­zol­vá­nyokra tör­ténő kicse­ré­lé­sére hiva­tal­ból kerül sor. Az iga­zol­vány cse­réje érde­ké­ben az ügy­véd a sze­mély­azo­nos­ság iga­zo­lá­sára alkal­mas ható­sági iga­zol­vá­nya bemu­ta­tása mel­lett sze­mé­lye­sen köte­les a terü­leti ügy­védi kamara fel­hí­vá­sára két darab, fel­is­me­résre alkal­mas, 4 cm x 4 cm méretű, szí­nes arc­ké­pet (iga­zol­vány­ké­pet) a terü­leti ügy­védi kamara részére átadni.
(5) A terü­leti ügy­védi kamara az e ren­de­let sze­rinti új iga­zol­ványt a sze­mély­azo­nos­ság iga­zo­lása, és az e ren­de­let hatályba lépése előtt kiadott iga­zol­vány vissza­vo­nása mel­lett adja át az ügy­véd részére. A vissza­vont iga­zol­vá­nyo­kat a terü­leti ügy­védi kamara érvény­te­le­níti.
(6) Az átvé­tel idő­pont­já­ról és helyéről a terü­leti ügy­védi kamara az ügy­vé­det elő­ze­te­sen érte­síti.
(7) Az e ren­de­let hatályba lépése előtt kiadott érvény­te­le­ní­tett iga­zol­vá­nyo­kat az ügy­véd kérel­mére a terü­leti ügy­védi kamara kiad­hatja; kére­lem hiá­nyá­ban a terü­leti ügy­védi kamara az iga­zol­vá­nyo­kat 2011. már­cius 1. nap­jáig megőrzi, ezt követően pedig azo­kat hala­dék­ta­la­nul megsemmisíti.

Visszalépés: Bemutatkozás »