Szerzői jog

Az ügy­védi iroda vál­lalja szerzői jog, sza­ba­da­lom, véd­jegy, hasz­ná­lati minta védel­mét, bitor­lás ese­tén kép­vi­se­le­tet, kár­té­rí­tési igény érvényesítését.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »