Szerződés, Szabályzat írás

Az ügy­védi iroda vál­lalja szerző­dé­sek, sza­bály­za­tok, jogi véle­mé­nyek készí­té­sét magán­sze­mé­lyek, tár­sa­sá­gok, tár­sa­dalmi szer­ve­ze­tek (ala­pít­vány, egye­sü­let, szö­vet­ség, stb.), tár­sas­há­zak részére.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »