Hagyatéki eljárás

Hagya­téki eljá­rás­ban a köz­jegyző előtti jogi kép­vi­se­let, hagya­téki tár­gya­lá­son való rész­vé­tel, örö­kö­sök­kel  való meg­egye­zés, bíró­sági eljá­rás­ban való képviselet.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »