Építkezés

Ingat­lan épí­tése, épít­ke­zés során jogi kép­vi­se­let, illetve ingat­lan árve­rése kap­csán szük­sé­ges jogi lépé­sek meg­té­tele, álta­lá­nos jogi tanácsadás.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »