Biztosítás

Biz­to­sító tár­sa­ság­gal szem­beni min­den­nemű jogi kép­vi­se­let, élet­biz­to­sí­tás, felelős­ség­biz­to­sí­tás, vagyon­biz­to­sí­tás, utas­biz­to­sí­tás, egész­ség­biz­to­sí­tás és autó­biz­to­sí­tás alap­ján. Amennyi­ben  a biz­to­sító tár­sa­ság meg­ta­gadja a fize­tést, nem fizette ki a kár tel­jes érté­két, késett az intéz­ke­dés­sel illetve fize­tés­sel, nem foly­ta­tott le meg­fe­lelő vizs­gá­la­tot, hely­te­le­nül hivat­ko­zott a biz­to­sí­tási szabályzatra.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »