Baleset

Autó­bal­eset, egyéb bal­eset, sze­mé­lyi sérü­lés kap­csán tel­jes körű jogi kép­vi­se­let a biz­to­sító tár­sa­ság, illetve a másik fél ellen kár­té­rí­tési ügyekben.

Ha bár­mi­lyen kér­dése lenne, akkor for­dul­jon ügy­védi iro­dánk­hoz biza­lom­mal. Vegye fel velünk a kap­cso­la­tot! Töltse ki az űrla­pot vagy tele­fo­nál­jon! Kol­lé­gánk egy mun­ka­na­pon belül fel­ve­szi Önnel a kapcsolatot.

Visszalépés: Bemutatkozás »