Szilágyi Judit -
asszisztens

Közép­is­ko­lai tanul­má­nya­i­mat a Hun­falvy János Fővá­rosi Gya­korló Kétt­annyelvű Kül­ke­res­ke­delmi és Köz­gaz­da­sági Szak­kö­zép­is­ko­lá­ban foly­tat­tam köz­gaz­da­sági szak­irá­nyon. A szak­irá­nyú érett­ségi meg­szer­zése után Gaz­da­sági Infor­ma­ti­kusi illetve Logisz­ti­kus szak­mai képe­sí­tést szereztem.

Jog­gal kap­cso­la­tos szak­mai isme­re­teim több­éves mun­ka­he­lyi tapasz­ta­la­ta­i­mon alapulnak.

Visszalépés: Munkatársaink »