dr. Abermann Szilvia -
ügyvéd, az ügyvédi iroda alapítója

Egye­temi tanul­má­nya­i­mat a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog– és Állam­tu­do­má­nyi Karán foly­tat­tam, majd 2001–2002 évben ösz­tön­dí­jas hall­gató vol­tam Német­or­szág­ban a Georg-August Uni­ver­sität Göt­tin­gen Juris­ti­sche fakul­tán­sán,  vala­mint 2001-ben részt vet­tem az Uni­ver­sité de Strasbourg Nem­zet­közi Jog­össze­ha­son­lító fakukl­tán­sá­nak kép­zé­sén is.

Jogi dok­to­rá­tu­so­mat a PPKE Jog– és Állam­tu­do­má­nyi Karán sze­rez­tem meg 2003-ban.
Jelen­leg a Deák Ferenc Tovább­képző Inté­zet Biz­to­sí­tási jogi Szak­jo­gász kép­zé­sen veszek részt.

A Buda­pesti Ügy­védi Kamara tagja vagyok 2007. január 5. napja óta.

Mun­ka­nyel­veim: magyar, német, angol

Visszalépés: Munkatársaink »