Munkatársaink

Mun­ka­tár­sa­ink kivá­lasz­tása során a szak­mai szem­pon­tok mel­lett külö­nös hang­súlyt fek­tet­tünk az emberi tulaj­don­sá­gokra is. Ügy­védi iro­dánk­nál alap­vető fon­tos­ságú a meg­bíz­ha­tó­ság és a precizitás.

Part­ne­re­ink

Az ügy­fél­kö­rünkre tekin­tet­tel ügy­védi iro­dánk ren­del­ke­zik együttmű­ködő ügy­védi iro­dák­kal Német­or­szág­ban, adó– és könyv­szakértő­vel és egyéb szakértők­kel, vala­mint együttmű­kö­dik egy szak­for­dító iro­dá­val is, amely első­rangú szol­gál­ta­tása révén állandó hát­te­ret biz­to­sít az ügy­védi munka szá­mára. Német­or­szág­ban együttmű­ködő part­ne­rünk a Recht­sanwälte Helmke & Eschenbach.

Stra­té­giai partnereink

Ház­mes­ter — Tár­sas­ház kezelő szoftver

Tár­sas­ház­kont­roll Kft.

cs@!amádé